15 Temmuz’u FETÖ’ye kaptırmayalım

Şahin Filiz yazdı...

15 Temmuz’u FETÖ’ye kaptırmayalım

Ülkemiz tarikat ve cemaatler sorununu bütün toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda birebir yaşamaktadır. Çoğumuz, insanı ve onun ahlaki arınmasını amaçlayan, erdemli bir birey olarak varlığını sürdürmesini isteyen İslam dininin, neden tarikat ve cemaatler gibi iki sözcüğe sıkıştırılıp siyasi çekişmelerin merkezine yerleştirildiğini merak etmekte, hatta din konusunda bazı şeylerin pek yolunda gitmediğine dair gittikçe artan bir kaygıya kapılmaktadır. Bundan beş yüz yıl önce, bugünün Batı uygarlığında önemli bilimsel, kültürel ve felsefi harcı olan İslam düşüncesinin, nasıl olur da birbiriyle sürekli sürtüşen ve her alanda iktidar mücadelesine girişen tarikat ve cemaatlere kadar küçüldüğü gerçeği karşısında, Müslüman olsun ya da olmasın herkesin kaygı duyduğunu kabul etmek sanırım çok da yersiz olmayacaktır.

Mezhepler, tarikatlar ve cemaatlerden oluşan aynı din içindeki çatışan güç odakları, Modernite’nin özgürlük, eşitlik ve mülkiyet ilkeleri karşısında, yitirdiği medeniyetinin küllerinden yeniden doğmayı denemek yerine, savunmacı ve hatta saldırgan tutumla Modern Batı’ya değil, kendi dindaşlarına zarar verici blokların oluşmasına yol açmıştır. Başka bir deyişle, Modernite’ye, kendi paradigmalarıyla değil, Modernite’nin aydınlanma paradigmaları ve kavramlarıyla direnmeye kalkması, mensubu bulunduğu Doğu’ya, Batılı gibi bakmasını beraberinde getirmiştir. Karşı-Oryantalizm, mazisindeki felsefi ve bilimsel birikimi yadsımayan ve hatta kâfirlikle-dinsizlikle suçlamayan bir savunma stratejisi olabilirdi. Ancak bu dini yapıların İslam medeniyetine ait devasa birikimi dar ve ufuksuz “kanaat” mahkemelerinde fideist yaklaşımla yargılayıp mahkûm etmesi, karşı-Oryantalizm yerine, Neo-Oryantalizm’in doğmasına yol açmıştır. Doğulunun Batı’ya Batılı gibi bakıp sonra da kendini Batılı gözüyle yargılaması, benim kavramlaştırdığım bu Yeni ya da Neo-Oryantalizmle açıklanabilir düşüncesindeyim. Neo-Oryantalist, “…cı” ekine kadar “Doğulu” ve “Müslüman”, bu ekten itibaren Batılı ve Müslüman karşıtıdır. Müslüman’ın Müslüman’ı hedef alan bütün kavgalarının arkasında bence bu Neo-Oryantalist yaklaşım yatmaktadır.

İslamcı muhafazakârlık, Neo-Oryantalizm’in İslam dünyası ve Müslüman toplumlar arasında “yerli” ve “Doğulu” olarak taraftar bulmasını sağlayan; “İslamcı” kısmıyla liberallerden komünistlere uzanan her renkten kesime modern bir mesaj veren; “muhafazakâr” kısmıyla da folk-İslam’ı çepeçevre kuşatıp cezbeden bir tamlama olarak görülebilir.

İslam Rönesans’ı ya da Türk filozofu Farabi’nin adıyla anılan Farabicilik Çağı ile Müslümanlar, bilim ve felsefe iktidarı kurmayı başarmışlar; bu iktidarda Müslim-gayrimüslim, kadın-erkek, Hıristiyan, Yahudi, dindar-dinsiz ayrımı yapılmamıştı. Evrensel ve insancıllardı. Antik Yunan felsefe mirasını, eşi görülmemiş ustalık ve derinlikte yeniden üreterek, büyüterek Batı Rönesans’ına öncülük etmişlerdi.

Öte yandan tarikatlar ve cemaatler, felsefe ve bilimle kurulan “iktidarı” anlamak, yeniden üretmek yerine, bu iktidarın temellerini söküp atmakta birleştiler; aklı, felsefeyi ve bilimi, kısacası insanı ve insana dair her şeyi, kurguladıkları farklı bir iktidar ütopyasıyla karşılarına aldılar. “İnsansız bir din”, “akıl ve düşünceden yoksun bir şeriat”, “ahlaki tutarlılık ve derinliği olmayan bir dindarlık” söylemi ile hareket ederek bilimi ve felsefeyi mahkûm ettikleri siyasi bir iktidarla kısa yoldan güce ulaşacakları beklentisiyle güç birliği yaptılar.

İlkin, bulundukları ülkenin tarih boyunca sahip olageldiği yerel kültürlerini, İhvan-ı Müslimin’inden tevarüs edilen meşum “Cahiliye” ithamıyla “din-dışı” ilan ettiler. Örneğin Türkiye’de İslam öncesi ve sonrası Türk kimliğine ait her kültürel zenginliği İslam’ın dışına ittiler; bu milli zenginlikleri Cahiliye’den kalma adetlerle kıyaslayıp aynen İslam öncesi Araplarının kültürü gibi yok saydılar.

Akıl, bilim ve felsefesiz hiçbir iktidar arayışının başarılı olamayacağı; insan ve onun evrensel değerleriyle savaşmanın, insansız bir din doğuracağını bile bile bugün de –FETÖ ve benzerlerinin yaptığı gibi– önce kendi vatandaş ve dindaşlarını bu iktidar mücadelesinin düşman tarafı olarak konumlandırdılar.

Tarikat ve cemaat sürecinden İslamcılığa; İslamcı muhafazakârlığa giden yolun kilometre taşları, İslam düşünce mirasının birer birer din-dışı ilan edilmesiyle döşenmektedir. Akla ve bilime giden yolun tek sözcükle anlatımı olduğu için, bu yapıların ilk hedefi doğal olarak laiklik oldu. “Demokrasi” ve “hâkimiyetin millete ait olduğu” şeklindeki seküler tespit ve tecrübelerin temeli olan laikliğe karşı mücadeleyi yoğunlaştırarak, demokrasi ve milletin hâkimiyeti söyleminin çelişkiye düşmeden savunulabileceği inancıyla, Neo-Oryantalizmin çelişik tutumuna somut bir örnek oluşturmuş oldular. Bu sadece bir kafa karışıklığı değil, ruh kararsızlığıdır. “Milliyetçi-Muhafazakâr” deyimi, bu kafa ve ruh karışıklığının en açık ifadesidir. Yani “devrimci-tutucu” gibi, bir yandan “değişimi istemek, diğer yandan buna karşı çıkmak” gibi iki zıt anlamın tek bir kimlikte toplandığını iddia etmek, ne devrimciliği ne milliyetçiliği anlamamak demektir. Milliyetçilik, devrimcilik olmadan telaffuz bile edilemez. Başta Atatürk milliyetçiliği olmak üzere Türk Milliyetçiliğinin bütün tonlarına yine “Milliyetçi-Muhafazakâr” olarak karşı çıkılması bu kafa ve ruh karışıklığından kaynaklanmaktadır.

Tarikatlar ve cemaatler, Batı açısından Neo-Oryantalist, Doğu açsından İslamcı muhafazakârlıktan oluşan “iki yüzü” ile araştırma ve düşünmenin uzun yolu yerine, aklı ve ruhu tahrip edilmiş “siyasal İslam”ın kısa yolunu tercih ederek, kadın ve kadın dünyasına ait semboller üzerinden iktidar arayışını özellikle modern zamanlarda yoğunlaştırmış bulunmaktadır.

Eril İslamcılık, kadın üzerinden dişil sembollerle hayata egemenlik kurmayı denemektedir.

TARİKAT VE CEMAATLER: FİİLEN YASAL, RESMEN YASADIŞI

Son günlerde bazı köşe yazarları, 30 Kasım 1925’te kabul edilip 13 Aralık 1925’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı kanun ile uygulamaya konulmuş “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması”na ilişkin devrim niteliğindeki yasanın kaldırılıp cemaat ve tarikatların yasallaşması gerektiğine dair yazılar kaleme almaktadırlar. Bugüne kadar çeşitli değişikliklere uğramış bu kanun, Nakşibendilik Tarikatı mensubu olan Şeyh Said’in 1925 yılında Mustafa Kemal’i ve arkadaşlarını İslam’ı yıkmakla suçlaması ve ardından genç cumhuriyete isyan etmesi sonucunda vaaz edilmiştir. Yani bugün FETÖ hangi gerekçelerle Cumhuriyet’e ve Atatürk’e yönelik bir isyan, bir darbe planı içinde olmuşsa Şeyh Said’in tarikat yoluyla aynı yöntemi uygulamış olduğu unutulmamalıdır. FETÖ, mevcut hükümeti devirmek amacı taşısa bile onun asıl hedefi, dini, Fetullahçı bir cemaat yapılanması yoluyla Cumhuriyet’i yıkmak, karşısındakileri kâfirlikle suçlamak ve ülkeyi emperyalizme karşı savunmasız hale getirmektir. Şeyh Said kalkışmasından gerekli dersi çıkarmayanlar, FETÖ kalkışmasını doğru değerlendirmemiş olurlar. Şeyh Said’le FETÖ, FETÖ ile diğer cemaat ve tarikatlar arasında tek bir fark vardır: yöntem. Yöntemdeki farklılık, niyet ve amaçtaki aynılığı ortadan kaldırmaz. Kaldı ki cemaat ve tarikatlar, gücünü dini propagandadan alıp rakipsiz bir siyasi güç haline gelmek için örgütlü bir yapıya ihtiyaç duyar.

Söz konusu kanun, sahih din ve dindarlık için hayati bir öneme sahiptir. Şimdi ayrıntılar üzerinde durabiliriz:

İslam öncesi Araplar, kabileler ve aşiretler halinde yaşıyorlardı. Klasik Arap kaynaklarında her bir topluluğun kendine özgü putu, yerel kültürü ve adetleri vardı. Aralarındaki farklılık, hemen her yönden bölünmeyi, hatta sürekli çatışmayı körükleyecek bir karakterdeydi. Araplar aşiret ve kabileler halinde bölündükçe kan davaları, sosyal ve kültürel çekişmeler şiddetlenmiştir.

İslam dini, bu bölünmüşlüğü, kabile ve aşiret yapısını, özellikle Arap kültürünün türdeşliğine yapılan vurgu ile gidermede etkili bir güç olduktan sonra Araplar, Emeviler döneminden başlayarak “kavim” olmaya başladılar. Kavimden millete geçiş, Abbasilerin kurulmasıyla hızlandı. Sonuçta artık Araplar, kabile ve aşiret yapısının getirmiş olduğu sosyal ve kültürel bölünmüşlükten, İslam’ın etkisiyle “milli” bir bütünlüğe doğru evrildi.

Hucurat Suresi 13 ayette, “milletler ve kabileler olarak yaratılan insanlık” evreninde artık Araplar da bir milletti; millet olarak anılacak tarihsel bir şansa kavuşmuştu. Milletler ve kabileler halinde yaratılan insanlık âlemine Arapların İslam öncesi aşiret ve küçük kabileler halinde katılması, rekabet etmesi ve bir bütünlük oluşturması mümkün olamazdı. Kuran bu yüzden Arapların, özellikle kendi kültürlerine –zaman zaman eleştirel olsa da– dönük milli bir bilinci uyandırmada titiz davranmıştır. Bunun en açık örneği, Kuran’ın Arapça indirilmiş olmasıdır. Bunun yanında Hz. Muhammed’in sünnetine dair tarih boyunca biriken zengin Arapça literatür, Kuran tefsirleri, İslam hukukuna ait binlerce ciltlik eserler, felsefe, tasavvuf ve kelamla ilgili engin literatür, neredeyse tamamen Arapça yazılmıştır.

7. yüzyılın sonlarına doğru Müslümanlar, Yunan’ın Doğu’dan aldığı felsefe geleneğiyle tanıştılar. İslam Kelamı ya da başka bir deyişle teolojisi, bu tanışmanın ilk basamağını oluşturdu. İslam tasavvufu ya da İslam mistisizmi ile İslam felsefesi, bu kelam geleneği içinde gelişti, 15. yüzyılın sonuna kadar sürecek olan İslam medeniyetinin felsefi ve sanatsal temelleri böylece ortaya çıkmış oldu. Yüzlerce mezhep, tasavvufi topluluklar, tarikat ve dini gruplar bu zengin mirasın doğrudan ya da dolaylı doğal bir sonucu olarak belirmeye başladı. Her dini topluluk ya da bugünkü deyimle cemaat, Antik Yunan’dan devralınarak özgün bir medeniyete dönüştürülen, zenginleştirilen bu felsefi, sanatsal ve bilimsel mirasın köklerinden doğdu.

Sosyolojik olarak cemaat kavramı tarikat kavramına göre her ne kadar daha geniş görünüyorsa da, esasen tarikatlar yapısı gereği, daha örgütlü ve hiyerarşiktir. Cemaat ve tarikatın asıl kaynağı, sayıları yüzlerle ifade edilen İslam mezhepleridir. Mezheplerin siyasi çekişmelerde dinin belirleyici etkisiyle ortaya çıktığını kabul etmeliyiz. Başka bir deyişle, farklı din yorumları olmakla birlikte, bu yorum farklılıklarını zamanla toplumsal bir örgütlenmeye, oradan da cemaat ve tarikatlaşmaya dönüştüren ya da hiç olmazsa bu dönüşümü hızlandıran, Müslümanlar arasındaki siyasi çekişmelerdir. Siyasi görüş farklılıklarının her toplumda var olması doğaldır, ancak bu farklılıklardan her birinin dini gerekçelerden güç alarak kendi dünyasını kurması doğal sayılamaz. İçeriği din, örgütlenmesi siyaset olan mezhepler, İslam medeniyetinin kökleri niteliğindeki kelam, tasavvuf ve felsefeyi 15. yüzyıldan sonra tamamen siyasallaştırmışlardır.

“Kavim” ve “millet” olma fırsatı yakalayan Müslümanlar, bugün özellikle Araplar, İslam medeniyetinin köklerinde yükselen mezheplerin siyasallaştırılmasıyla, hem millet olmaktan çıkıp aşiretleşme hem de kadim medeniyetlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

İşte mezheplerin İslam dünyasında nasıl ortaya çıktıklarına ilişkin bu kısa bilgiden sonra şunu diyebiliriz: Tarikat ve cemaatler, işte bu mezheplerin doğal sonucudur. Bununla birlikte İslam dünyası felsefi ve kültürel açıdan zayıfladıkça, tarikat ve cemaatlerin de dayandığı felsefi ve bilimsel temeller zayıflamış ve sarsılmıştır. Oysa İslam medeniyetinin güçlü olduğu dönemlerde mezhep, tarikat, cemaat ya da farklı din yorumuna dayanan gruplar, sahip oldukları inanç, kanaat ve bilgilerini, içinden doğdukları felsefi ve bilimsel evrenden bağımsız olarak ortaya koyma hoyratlığında ve keyfiliğinde bulunamıyorlardı. Çünkü içeriklerini, zengin bir medeniyet birikimine göre yapılandırma şansını gittikçe kaybetmiş, geriye, içeriği de siyasallaşmış bir siyasal örgütlenme biçimi kalmıştır. Yaklaşık beş yüzyıldır İslam dünyasında ortaya çıkan tarikat ve cemaatler, medeniyet içeriğinden; felsefi, kültürel ve bilimsel bir temelden yoksun olarak ortaya çıkmış, salt dinselleştirilmiş siyasal rekabet odakları haline gelmiştir.

TARİKATLARDAN CEMAATLERE: DİNİN POLİTİK ÖRGÜTLENMESİ

Önceki bölümümüzde, ahlaki erdemlerle insanı ruhen arıtmayı hedefleyen İslam dininde, Hz. Muhammed’in sağlığından itibaren başlayan politik çekişmelerin daha sonra mezheplerin doğuşuna yol açtığını belirtmiştim. Bu iddiayı bir adım daha ileriye götürüp İslam’ın zaten başlangıçta teokratik bir politik karaktere sahip olduğunu söyleyenler vardır.

Randall Collins’e göre İslam teokrasi ile başlar. Burada teolojik hizipler, ilk başta daima politiktir; teolojik ortodoksluğu iddia etmek, İslami devletin politik hükümranlığını iddia etmekle aynıdır. 634 ve 654 yılları arasında Suriye, Mısır, Irak ve İran’ın fethiyle İslam savaşçıları kazananlar ve kaybedenler çizgisinde birbirinden ayrılmıştır. Politik statükoyu ve zafer kazanan tarafı destekleyen, sonunda Sünniler adıyla bilinen çoğunluk ile konum kaybeden ve aile soyuna bağlılığını koruyarak uzlaşmaz bir tutum sergileyen Şiiler ortaya çıkmıştır. Her iki tarafta da başka hizipleşmeler olmuştur.[i]

Zafer kazanan çoğunluk, aslında çeşitli iddiaların meşruluğu ve gayrimeşruluğu gibi eski sorunları gündemde tutmak istemediğini ilan ederek kaybedenlerle uzlaşmak isteyen faydacı bir grup geliştirmiştir.[ii]

Öte yandan, sayısal ve siyasal üstünlüğü tarih boyunca elinde tutan Sünniler, sahip oldukları iktidarı azınlıktaki Şiilerle paylaşmaya yanaşmadıklarından, Şiiler, Sünnilerin dinle kurdukları “dünyevi iktidar”ın alternatifi olarak “gizli imam”, “beklenen mehdi” gibi müstakbel “bâtıni bir iktidar” ütopyası kurarak varlıklarını sürdürmek yoluna gitmişlerdir.

Mezhepler gibi tasavvufi hareketlerin çoğu da Sünni kökenlidir.[iii] İçinden çıktığı İslam dini gibi tasavvuf da İslam öncesi ve sonrası dinler, kültürler ve felsefelerden etkilenmiştir. Yunan, İran, Hint, Budist ve Türk kültürleri; Yahudilik, Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve bunlara bağlı çok çeşitli mezhep ve meşreplerin İslam tasavvufunu etkilediği,[iv] nasıl saf bir din yoksa saf bir tasavvuf geleneğinin de olmadığı unutulmamalıdır.

Şii tasavvufi gelenek, çoğunlukla iktidarda olan Sünni kaynaklı tasavvufi geleneğe göre devrimci ve değişime açıktır. Bununla birlikte onun en ayırt edici özelliği, bâtıni olmasıdır. Sünni tasavvuf, Şiiliğin kolu İsmaili mezhebinin bâtıni karakterinden de etkilenmekle birlikte, devrimci ve değişime açık değildir; çünkü zaten iktidardadır.

Şii tasavvuf anlayışı ayrı bir yazının konusu olduğu için bu kadarla yetiniyorum. Bu noktadan itibaren tasavvuf kavramıyla hep Sünni geleneğe dayalı tasavvufu kastediyor olacağım.

Tasavvuf ilkin züht, yani, dünyevi ilgi ve şeylerden uzak durmak; ruhsal arınmaya yoğunlaşmak demektir. Tanrı’ya ve O’nun ortaya koyduğu ahlaki ilkeler doğrultusunda manevi âleme yolculuk, tasavvufta seyr ü süluk adını alır. Zahitlik, 12. yüzyıla doğru, Hallac-ı Mansur, Bayezid-i Bistami ve Muhyiddin İbn Arabî’nin başını çektiği vahdet-i vücut (varlıkta birlik) felsefesine dönüşür. Zahitlikten vahdet-i vücutçuluğa uzanan sufilik anlayışı, Yeni-Platoncu felsefenin etkisindedir. Şii temaların özellikle bu üç sufinin tasavvuf felsefelerinde yer edindiğini akılda tutmak gerekir.

Görüldüğü gibi hemen her din, kültür ve felsefeden etkilenmiş olmasına rağmen Sünni tasavvuf, felsefi derinliği zaman zaman yakalamışsa da, Şii-bâtıni felsefenin tasavvuf geleneğindeki devrimciliğe ve değişime açık özelliğine hemen hiç kapı aralamamıştır. Bence bunun en önemli nedeni, sağlam bir yazılı kültüre (Kuran, hadisler ve bunların dışında özellikle Sünni fıkıh ve tefsire dair literatür birikimi) sahip olan tarafın Sünnilik olmasıdır ve Sünniliğin bu yazılı kültür zenginliğini, Gazali’den (ö. 1111) başlayarak gittikçe alternatifsiz bir iktidara dayanak haline getirmiş olmasıdır. Yazılı kültür çoğaldıkça Sünniliğin kendisini iktidarla özdeşleştirme hakkına sahip olduğu kanaati, “Allah’ın yeryüzünde hâkimiyetini kurma”, “İslam’ın hükümleriyle hükmetme”, “Şeriata dayalı bir devlet nizamı tesis etme” söylemlerini, Kuran ve hadislerin onayını almaya gerek duymaksızın, kutsallaştırmıştır.

İktidarı ve gücü kutsamanın “bâtıni” arka planı ve gerekçesi, Emevilerden başlayarak tasavvuf hareketleri tarafından hazırlanmış ve berkitilmiştir. Gerçekte İslam tarihi boyunca hayalde yaratılan ve dinin vazgeçilmez iman ilkesine dönüştürülen “İslam devleti”, “Şeriat devleti” tarzındaki nevzuhur sloganlar, pratikte yaşanmış değildir. Başka bir deyişle, Hz. Muhammed dönemi dahil, tarihin hiçbir kesitinde İslam’da devlet fikri, modern anlamdaki devlet kavramıyla dillendirilen bir iktidar yöntemi olarak hayata geçmiş değildir.

Sayıları yüzleri bulan tarikatlar,[v] biçimsel amaç olmaktan öteye gitmemiş bu politik söylemlerin bâtıni gerekçesi olmayı sürdürmüştür. İslam devleti politik söyleminin salt mevcut iktidarlara karşı eleştirel, ancak kendi içinde hayali bağlılığı, özellikle Osmanlı Devleti’nin örfi hukuktan destek alarak şeklen İslam devleti adını almasını bile imkânsız kılmıştır. Başarısızlık artık açıktır. İslami bir rejim ya da şeriat devleti, alternatif bir yönetim şekli olmak için yetmemektedir. Osmanlılar, şer’i hukuku ancak örfi hukukun yardımıyla bile olsa, uyguladıkları yönetim şeklinin “İslami rejim” olarak adlandırılması için yeterli görmemişlerdir. İslam, en kudretli zamanlarında bile Osmanlılarla birlikte bir devlet şekli ya da yönetim biçimi olarak hayata geçmemiştir. Bu gerçeğin esasen ilk farkına varanlar, sözü edilen politik söylemlerin yaratıcıları olmuştur. Günümüzde İslam’ı bir ileri bir geri teşebbüslerle, sayesinde en etkin devlet ve hükümet görevlerine geldikleri Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı koçbaşı gibi kullanan çevreler, İslam’da önerilen ya da emredilen, hakkında amir hiçbir nass bulunmayan dini devlet şeklinin kurgusal olduğu gerçeğini yaşayarak, deneyerek ve bazen bindiği dalı kesmeye girişerek, fark etmektedirler.

İşte bu farkındalık, politik aktörleri tarikatlar ve cemaatlere aracı olarak başvurmaya yöneltmektedir. Salt İslam hukukundan kalkarak şeriat devleti iddiasında bulunanlara nazaran tarikat çevreleri, bu yolda daha ince metotlara sahiptir. Siyasiler, şekli şeriat söylemlerinin tarihsel süreçte sürekli başarısızlığa uğraması gerçeğinden yeterince ders çıkarmışlardır. Şeriat söylemi ne de olsa, politik sürecin bir parçası haline gelerek silikleşmektedir. Hızlı akan politik sürece dahil edilen “İslam devleti” söylemi, seküler politikayla bütünleşmekte; zaman içinde ondan ayırt edilemez bir form haline gelmektedir. Oysa dini bir söylem için sağlam ve sahih bir dini inanç gereklidir. Bu inancı, seküler politik süreçle bütünleşmiş “şeriat” özlemiyle ayakta tutmak tarihsel olarak mümkün olmamıştır. Oysa din, inanç demektir. Herhangi bir inancın nesnesi mevcut bir dinin kapsamına alınmadıkça, kitleler “Tanrı” kavramına bile itimat etmez. Nitekim “Tanrı”, hem kavram hem de karşılık geldiği Mutlak Varlık anlamını taşımasına rağmen sırf “İslami” ve “Kurani” olmadığı gerekçesiyle, Türk toplumunda “Allah”a yabancı görülür ve ona “inanılmaz.” Çünkü dinin kutsamadığı bir simgenin ifadesidir. Hiç değilse Türkçedir. Türk dili politik dincilik nezdinde hâlâ meşru olmadığı için “Tanrı” da meşru değildir.

Tarikatlar, mezheplerle politik bir teolojiye dönüşmüş dini söylemlerin de ötesinde, dinle ilgili-ilgisiz her türlü sözlü-yazılı literatürü kutsama görevi üstlenmiştir. Şeriat, ilk sufi metinlerde hakikatin zahiri (dış yüzü) iken, 15. yüzyıldan sonra giderek hakikatin kendisi haline gelmiştir. Ahlaki erdem ve ruhsal arınmayı hedefleyen bireysel seyr u süluk (manevi yolculuk), tarikatlaşma ile ast-üst ilişkisi içinde kaybolmuştur. Tasavvuf, manevi ve ahlaki hakikatini tarikatla kaybetmiş; tarikat da ilahi ve ahlaki hakikati toplumsal örgütlenmeyle sığlaştırmıştır. Bu sığlık, bir ya da daha fazla tarikatı içinde bulunduran cemaatlerle, politik olarak derinleşmektedir.

Bu politik rolü günümüzde cemaatler üstlenmiş durumdadır. Bazen ülkemizde Nakşilik, Kadirilik, Menzil Tarikatı ve benzeri onlarca tarikattan söz edilse de esasen bunlar tam anlamıyla cemaatleşmiş unsurlardır. Tarikatlar, cemaatlere evrilmiştir. Örneğin Fetullah Gülen Cemaati, başka bir deyişle FETÖ, Said-i Kürdi’ye (ö. 1960), o da, Nakşî şeyhi olduğu söylenen Mevlana Halid-i Bağdadi (ö. 1823) kolundan gelen Nakşibendi tarikatına bağlıdır. FETÖ, üstadı Said-i Kürdi’nin başlattığı “tarikattan cemaate dönüşüm” sürecini, hedefini büyüterek devam ettirmiş, dünya çapında bir cemaat olarak adını duyurmuştur. Emperyalizmin ileri karakolu olarak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı çağdaş, seküler ilke ve değerlerini ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Demek ki sufilikten tarikata ve sonra da cemaate dönüşümle “şeriat”ı hakikate yeğleyen bu politik oluşumlar arasında herhangi bir mahiyet farkı bulunmamaktadır.

Işıkçılar, Süleymancılar, Menzilciler, Fetullahçılar, İsmailağa ve daha birçok cemaatin kökü, mutlaka bir tarikata bağlıdır. Görünüşte bu sıradan bir olgudur. Ancak laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu seküler yapısıyla herhangi bir cemaatin sempatisine mazhar olmasını beklemek boşunadır. Fıkıhçıların fetvaları ile kurulamayan ve Müslüman halkın bile desteğini alamayan politik şeriat iddiasında yaşanan fiyasko, şeriatı pratik bir sferden manevi ve bâtıni bir sfere taşıyarak giderilebilir ümidi işte bu cemaatlerin en önemli kutsalı olmuştur. Şeriat bir uygulama veya özlemden öte, tarikatın Tanrı katında “politik bir arınma” ilkesi gibi görülmektedir. “Şeriatın egemen kılınması”, “laik ve sosyal bir hukuk devletinin yıkılıp yerine dini bir rejimin ikamesi”, artık, salt bir rejim seçeneği olmaktan çıkmış, iman meselesi haline gelmiştir. FETÖ ya da diğer ballı cemaatlerin hepsi, istisnasız bir şekilde, devlete ve yönetime taliptir. Darbe ya da kalkışma ile devirme gücüne erişinceye kadar, “hâkimiyet milletindir” (kayıtlı ve şartlı) ve “demokrasi kazandı” gibi laik ama kırpılıp kuşa çevrilmiş bile olsa, sloganlara tahammül etmek, istikbalde “paralel devletleri”ni kurmak için güçlerini toplama anına dek, bir “şeriat” sabrı gerektirmektedir.

Peki, cemaatler niçin politik gücü ve siyasi iktidarı ele geçirmek, önce devlet içinde devlet olmak, yeri ve zamanı gelince de devletin kendisi olmak amacında birleşirler? Cemaatlerin nasıl bir doğası vardır ki yöntemleri farklı olsa da nihai amaçları aynıdır?

Diyelim ki cemaat ya da cemaatlerin istedikleri bir rejim, devlet modeli ya da yönetim biçimi gerçekleşse ne olur?

Cemaat kavramının, sırasıyla tekke-zaviye, tarikat yapılanmasından doğan politik bir örgütlenmenin adı olduğunu aklımızda tutmalıyız.

Ahlaki erdemlerle bezenmiş halde Tanrı’ya doğru manevi yolculuktan saparak yapısal olarak seküler, içsel olarak dinsel politik örgüte evrilen cemaat ve cemaatler, tasavvuf geleneği ile aralarındaki bağı, oradan aldıkları birtakım kavramlarla sürdürmektedir. Bunlardan en önemlisi, tasavvufun çok önemli kavramı olan “itaat”tir. Yaklaşık 846’da ölen ilk sufilerden Zünnun el-Mısri, “Müridin şeyhine itaati, Rabbine itaatin üstündedir,”[vi] diyerek, mutlak itaatin Tanrı’ya değil insana yapılması gerektiğini vurgular. Aslında mürit, tasavvufun ilk dönemlerinde yalnız bu anlama gelmez. Asıl anlamı Tanrı’yı istemek, O’nu gaye edinmektir. Ama bu zamanla Zünnun’un ifadesindeki gibi, şeyhe itaate dönüştür. Cemaat liderlerine kayıtsız şartsız itaat, buradan gelmektedir.

“İnsan-ı kâmil” kavramı, şeyhin ya da dini liderin ilahlaştırılmış şeklidir. Bazen Nietzsche’nin “üstün insan” kavramına benzetilse de aralarında hiçbir ilişki yoktur. Nietzsche’nin üstün insanı, özgür, yaratıcı ve insan kalan bir bireydir. Oysa insan-ı kâmil, Tanrısallığa yükselen dinsel idoldür; ona itaat yetmez, her yerde ve her şeyde, Tanrı’nın alternatifi olarak manevi yolculuğu ona yönelik yapmak gerekir.

Bu iki kavramı cemaatler bugün politik örgütlenmede dini bir dayanak olarak kullanırlar. İbadetler, başta FETÖ olmak üzere bütün cemaatlerde remizle (gizli şifreli dil) icra edilir; remiz dili, sadece mensuplarca anlaşılabilir. Müslüman da olsa başkaları bu dili kullanamaz, anlayamaz, sırdır. Anlamak isterse, mutlaka FETÖ’cü olmak zorundadır.

Tekke ve zaviyeler kanununun ilgası demek, cemaatlerin alternatif ve paralel örgütlenmelerine meşru zemin hazırlamaktır. Dilleri, remizleri, ibadetleri, iletişim biçimleri demokratik değildir. Kendi mensuplarıyla sınırlı bir din yorumu, birbirine rakip ama yapısal olarak sürekli büyüyen siyasal bir örgütlenmenin mayasıdır. Hiçbir cemaat, şeffaf, demokrat ve özgürlükçü olamaz. Tam tersine varlıklarını sırf bu değerlere karşı mücadeleye borçludurlar. Cemaat olmak için, mensup veya yakınlıkduyar olanlar arasında sınırsız itaat, koşulsuz bağlılık ve dışarıdakilere karşı kayıtsız şartsız dayanışma ruhuna sahip olmak esastır. Bu esas, iki yönlüdür; hem bağlıları dışındaki genel halk kesimlerine hem de aynı amaçlara sahip ama farklı yöntem izleyen diğer cemaatlere karşı her zaman güçlü ve uyanık olmaktır.

Böyle bir durumda herhangi bir cemaat laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti yerine, kendi sınırlı ve dar dünyasına göre yönetim erkini ele geçirdiğinde, doğasının gereği olarak, mevcut bütün insani çağdaş değerlere savaş açmak zorundadır. Kendi mensuplarına karşı son derece ılımlı, mensubu olamayanlara karşı demir yumruk olmak zorundadır. FETÖ denilen Fetullahçı cemaat, bağlılarına her türlü haksız kazancı ve soygunu, talan ve çapulu reva görürken, aynı dinden ama cemaatinden olmayan halk kesimlerine faşist ve baskıcı tavır almış hatta kan dökmüştür. Tarihte buna benzer pek çok vakaya rastlamak mümkündür. Türkiye’de FETÖ dışındaki diğer tüm cemaatler de geleceğin aday FETÖ’leridir.

Sonuç olarak, tekke ve zaviyelerin, tarikat ve cemaatlerin varlığı zorunlu değildir. Hatta bunlar insanlık, toplum ve ülke için potansiyel felaket aktörleridir. İkna olmayan varsa, İslam tarihini tekrar tekrar okuyabilir. Sadece hukuka değil, İslam dininin evrensel karakterine de aykırıdır. Cemaat ve cemaatleşmenin yasallaşmasını istemek, Arapları kabile ve aşiret olmaktan kurtarıp millet yapan İslam’ı cemaat dinine dönüştürerek, 21. yüzyılda Atatürk’ün önderliğinde bağımsız bir ulus olma başarısını göstermiş Türk milletini “Cahiliye” toplum yapısı ve siyasetiyle aşiretleştirmek demektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı kabilelere ve aşiretlere dayalı cemaatlere değil, Türk ulusuna doğru ve sağlıklı din hizmeti vermekle yükümlüdür. Diyanet, cemaatlere karşı bir Cumhuriyet Kurumu olduğunu kanıtlamak ve dinsel aydınlanma için cemaatlere ihtiyaç olmadığını göstermek zorundadır. Aksi halde kendi varlık nedeni ortadan kalkar.

40 yıldır Türk devletinin hafızasına yerleşmeye çalışan FETÖ, 15 Temmuz’da sindirilmekle kalmamalı; 15 Temmuz Türk Milleti’nin zaferler hafızasına tereddütsüz kazınmalıdır. Eğer FETÖ ile mücadele kesintiye uğrar; kripto ajanlarının devletin çeşitli alanlarına sızmaları için alınacak önlemlerde gecikme yaşanır ve FETÖ ile canını dişine takarak, kan dökerek savaşan vatanseverler, hala FETÖ’cü olan müptezellerin iftirasına maruz bırakılırsa, 15 Temmuz zaferimizi FETÖ ve benzerlerine kaptırmamız işten bile değildir. Din, ahlak, vatan, millet ve ırz düşmanı bu sürüyle savaşarak şehit düşmüş, gazilik unvanını hak etmiş kahraman askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza sahip çıkalım.

YAŞ kararları öncesi beyaz taşlara karşı dikkatli olmak herkesin bahanesiz sorumluluğudur. Çünkü Fetö ve artıklarının hakkından ancak Mustafa Kemal’in askerleri gelecektir.

[i] Bkz. Felsefelerin Sosyolojisi-Entelektüel Değişimin Global Teorisi, Çev. Tufan Göbekçin, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Ankara, 2016, s. 461.

[ii] Bkz. Randall Collins, age., aynı yer.

[iii] Geniş bilgi için bkz. Reymond Nicholson, age., s. 62

[iv] İran kültürünü daha çok yansıtan tasavvuf geleneklerine genellikle “Teosophical Philosophy” yani, “zühd felsefesi” adı verilir. Bkz. Reymond Nicholson, Fi’t-Tasavvufi’l-İslami, Arapça’ya çeviren, Ebu’l-Ala el-Afifi, Matbuat Lucnat at-Talif wa’t- Tarcama, Kahire, 1947.

[v] Bkz. İslam Ansiklopedisi, DİA, “Tasavvuf Md., Reşad Öngören, 2011, cilt: 40, s. 95-105.

[vi] Bkz. Feridüddin Attar, Tezkiratü’l-Evliya, I/171, Çev. S. Uludağ, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2013.