Küresel ve yerel mafia

Küresel ve yerel mafia

Bugün Mafia(mafya) ile ilgili çok özet ve genel bilgiler vermeye çalışacağım. Böylece hem yerel hem de küresel bazda ne gibi büyük tehditlerle karşı karşıya olduğumuzu daha yakından anlayabilme olanağımız olacaktır.

MAFİA Tanımı,

Örgütlü Suç, Organize Suç, Çıkar Amaçlı Suç, Mafia, Çete, Kabadayılık gibi çeşitli adlar altında açıklanmaya, tarif edilmeye çalışılan organize suçtan biz başlangıçta mafia devamında mafya olarak söz edeceğiz.

Öncelikle yerel mafianın çok kısa tanımlamasını yapmaya çalışacağız.

Sicilya’da ilk kez Araplar tarafından kullanılan “Mafia” kelimesine, yazılı kayıtlarda 1658 yılında rastlanıyordu. Kullanıldığı yer, görkemli bir törenle kiliseye dönenlerin listesiydi. Buradaki “Mafia” ; “korkusuzluk, hükmetmek hırsı, kendini beğenmişlik” anlamına geliyordu.

Daha sonraki yıllarda İtalya’da aşağıdaki sloganlar Mafia’ya adını verdi.

Morte Alla Francia İtalia Anela ( Fransızlara ölüm, İtalya kükrüyor)

Mazzini Autorizza Furti İncendi Avunamenti (Mazzini Suç İşlemeye Vekalet Veriyor)

MAFİA kavramının bu iki İtalyan sloganından ikincisine daha yatkın olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Prof. Dr. Hess’e göre Mafia;merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişidir.’’

Bizce Mafia ile ilgili bilimsel araştırmalar konusunda en yetkin isimlerden olan değerli dostum Murat ÇULCU’ya göre Mafia;  tüm özgürlüklerin kullanıldığı hukuki zeminin garantörü, kollayıcısı ve koruyucusu olan çağdaş devletin merkezi otoritesine karşı, yerel değerlere dayanarak (dolayısıyla yerel halkın desteğini alarak) bireysel çıkarları doğrultusunda direnen ‘yerel güç odaklarının’ ortaya çıkardığı bir ‘yasa dışı sosyal organizasyon’ dur.

Bize göre Organize Suç Örgütü ; Çıkar elde etmek amacıyla kamu yönetimi,politika, basın ve ekonomiye nüfuz eden, korkutma, sindirme, yıldırma gücünü veya yolsuzluğu yöntem olarak kullanan, bir lider ya da gurup yönetiminde, üç ya da daha fazla kişinin, birden fazla suç işlemek için oluşturduğu, hiyeraşik ve sürekli örgütlenmedir.’

Küresel açıdan baktığımızda ise bize göre üst mafia;

ülke dahilinde, yerel güç odaklarının merkezi otoriteye hakim olma çabası ve bu yolda verdikleri savaş, küresel bakışta, küresel şirket devletlerin, ulus devletlerin merkezi otoritelerine karşı saldırısı, son düzlemde, bu iki gücün birleşerek, ulus devletin  merkezi otoritesini ele geçirme, çıkarları doğrultusunda kullanma, yok etme çabalarıdır.”

Aslında dünya küresel emperyalizmin sultası altında bir çok devlet yönetiminin organize suç örgütlerince ele geçirildiği ve yönetildiği bir kaosun içerindedir diyebiliriz. Alt mafia olarak adlandırabileceğimiz klasik yerel mafianın ele geçirdiği iktidarlar, küresel iktidar sahiplerinin birer şubesi olarak hizmet vermektedirler. Bu durumda klasik devlet anlayışından postmodern devlet anlayışına geçiş yapılmakta ve “coronayı yenmek için dezenfektan için”, “sürü bağışıklığı sistemiyle hepiniz hasta olun” gibi yaklaşımlara sahip devlet yönetenleri ortaya çıkabilmektedir. Yine Postmodern Devlet yaklaşımlarıyla Klasik Devletlerin sonu getirilmekte Klasik Devletten Şirket Devlet yapısına doğru yavaş yavaş geçilmektedir. Kapitalizmin son aşaması olan tek Dünya Devleti amacına da bu şekilde ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Klasik Devlet, Şirket Devlet, Postmodern Devlet kavramlarına daha sonra döneceğiz. Öncelikle klasik mafia ya da küresel bazda bakıldığında yerel mafia üzerinde durarak genele doğru ilerlemenin daha anlaşılır olacağını düşünmekteyim.

Klasik Türk Mafiası genel olarak aşağıdaki özellikleri göstermektedir;

Amaç suç işleyerek çıkar elde etmektir. Bu amaç tüm klasik mafya guruplarının değişmez amacıdır. O nedenle bu amaç dışında hiçbir amaca hizmet etmezler.

Örgütler bir lider başkanlığında kurulmakta ve o liderin adıyla anılmaktadırlar. Örneğin; X şahıs ve grubu gibi. Lidere Türk Mafiasında çeşitli tarzlarda hitap edilmektedir. Bunların bazıları; “şef”, “patron”, “ağa”, “abi”, “büyük abi”, “reis”, “baba”, “komutan” v.s.dir.

Örgütte lidere bağlı mutlak bir hiyerarşik yapılanma vardır.

Gizlilik, yani örgüt yapısının gizli olması, işlenen suçların gizli kalması (Omerta) diğer önemli bir özelliktir.Susmak şeref, konuşmak ihanettir, ihanetle yaşayacağınıza şerefinizle ölün” felsefesi hakimdir.

Cezalandırma bir başka özelliktir. Örgütün kurallarına uymayanlar, lider tarafından belirlenen şekilde cezalandırılırlar.

Son özellikleri ise suç işlemede sürekliliktir. Suç işlemek bu tür örgütlerin işleridir.

Mafianın sermayesi ;

MAFİA’NIN TEK SERAYESİ ‘KORKU’DUR

2004 yılında TBMM’de futbolda şike komisyonuna beni de çağırdılar. Soruları “futbolda şike var mı ?”, “mafia etkili mi ?” Şu cevabı vermiştim; “bir futbolcunun en değerli uzvu bacaklarıdır, 7.65 bir silaha ve mermisine sahipseniz istediğinizi yaptırabilme yeteneğine de sahipsiniz demektir. Mafia buna sahip’. Gerçekten de mafia’nın tek ve bedeli çok düşük olan sermayesi korkudur. Bu sermayeyi elde etmek için korkunç eylemler yaparlar. İnsanların gözlerini korkutmak için her yolu denerler. Kendilerinin tek korkuları ise işbirliği yapmayan Güvenlik Güçleri ile Hakim ve Savcılardır. Onları da yok etmek ve itibarsızlaştırmak için tüm güçlerini kullanırlar.

Bir sonraki yazıda buluşmak dileği ile…

Sağlıcakla kalın.