Miss Turkey 2019 güzelleri adayları açıklandı

featured

200’den fazla aday Mıss Turkey 2019 ön elemesi dün gerçekleşti.

Dün gerçekleştirilen ön eleme ve 20 finalistin belirlendiği ilk gün videosu Miss Turkey’in resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı. 20 aday Miss Turkey 2019’da birinci olmak için yarışacak.

“Miss Turkey” yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir.

BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI

Yarışma’ya katılacak kişiler http://missturkey.com.tr alan adlı internet sitesinden başvurarak her yıl elemelere kalıp, katılım sağlıyorlar.

Katılım Koşulları

1. Yarışma’ya yalnızca 1 Ocak 2019 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır.
2. -Firma üncanı- ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Yarışma’ya katılamaz.
3. Başkası adına yarışmaya katılınamaz. Katılımcı, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Yarışma’ya katılmının missturkey.com.tr ve/veya CIK tarafından engellenebileceğini, ödül kazanması halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü missturkey.com.tr’ın ilk talebi üzerine derhal iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
4. Başvurular, http://www.missturkey.com.tr sayfaları üzerinden tarih ile tarih tarihleri arasında alınacaktır. Katılımcıların başvuruları önce fomlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve Yarışma’ya uygun bulunan Katılımcılar seçmeler için İstanbul’a davet edilecektir. Seçmelerde jüri tarafından Katılımcılar arasından 20 (yirmi) finalist ve 3 (üç) yedek finalist belirlenecektir. missturkey.com.tr, Yarışma’nın başvuru, seçme, Miss Turkey 2019 kampı ve final gecesi tarihlerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.
5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. missturkey.com.tr’ın katılım başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.
6. Katılımcı Yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7. Katılımcı, Yarışma’ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması yahut missturkey.com.tr’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Katılımcı’nın Yarışma’ya katılamamasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan; missturkey.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8. Katılımcı, Yarışma’ya katılırken temin edeceği kişisel verilerinin missturkey.com.tr ve/veya CIK tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına ve işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Katılımcı, Yarışma’da ödül verilip veirlmeyeceğine ve ödül verilecek ise verilecek bu ödülün ne olacağına münhasıran missturkey.com.tr’ın karar vereceğini, Yarışma’da ödül almaya hak kazanması halinde, ödülünü teslim almakla missturkey.com.tr’ı ve CIK’ı ve çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, Yarışma’ya katılımına, kabulüne ve ödülü kullanımına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.
10. missturkey.com.tr, savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle Yarışma’nın gerçekleşememesi veya ödülün hiç teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden sorumlu değildir.
11. missturkey.com.tr, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler, yarışmacıların Twitter hesaplarına üçüncü kişilerce izinsiz olarak erişilmesi veya teknik, ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
12. missturkey.com.tr’ın Yarışma’yı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın tarihini, koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
13. Yarışma ve işbu Katılım Koşulları ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.
14. Katılımcı, Yarışma’nın seçmelerinde 20 (yirmi) finalistten biri olmaya hak kazanması halinde, Yarışma öncesinde missturkey.com.tr ve/veya CIK tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde gerçekleştirilecek olan Miss Turkey 2019 kampına (“Kamp”) katılacak ve Yarışma’nın sona erdiği ana (final gecesinin gerçekleştiği tarihe) kadar missturkey.com.tr’ın ve/veya CIK’ın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde Kamp’a iştirak edecektir. Herhangi bir sebeple, Kamp’a geç katılan veya hiç katılmayan Yarışmacı diskalifiye olacak ve yerine yedek finalistler alınacaktır.
15. Katılımcı, Kamp süresince aile ve/veya arkadaşları ile sadece missturkey.com.tr’ın ve/veya CIK’ın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin belirlediği zamanlarda telefon ile görüşebilecektir. Kamp süresince aile ve/veya arkadaş ziyaretleri kesinlikle yasaktır.
16. Yarışma’nın seçmelerinde 20 (yirmi) finalistten biri olmaya hak kazanan Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, bu ünvanı taşıdığı 1 (bir) yıl boyunca missturkey.com.tr’ın ön yazılı izni olmadan hiçbir televizyon kanalında dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, tv show, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, tv ile ilgili olsun yada olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde sunucu, oyuncu, manken ve benzeri hiç bir görevde veya hiç bir şekilde yer almayacağını, profesyonel faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Katılımcı, missturkey.com.tr’ın ön yazılı izni olmadan bu maddede belirtilen faaliyetlerde bulunursa, missturkey.com.tr’ın uğramış olduğu her türlü menfi ve müspet, maddi ve manevi zararının, kar kaybının yanında ayrıca missturkey.com.tr’a 15.000.-TL(onbeşbinTürkLirası) tutarında cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ödeyeceğini ve bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
17. Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, bu ünvanı taşıdığı 1 (bir) yıl boyunca, missturkey.com.tr’ın belirleyeceği markaların her türlü reklam, event, tanıtım, çekim ve benzeri faaliyetlerinde yer alacağını, missturkey.com.tr’ın belirleyeceği tüm dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, tv show, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, tv ile ilgili olsun yada olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde missturkey.com.tr’ın belirleyeceği şekilde görev alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
18. Yarışma’nın seçmelerinde 20 (yirmi) finalistten biri olmaya hak kazanan Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, final gecesinin gerçekleştiği tarihi müteakip 1 (bir) yıl boyunca, Miss Turkey kriterlerine uygunsuz hareketlerde bulunmayacak, Miss Turkey organizasyonunun, Miss Turkey markasının ve bu organizasyonu gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta missturkey.com.tr olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerin itibarını zedeleyici şekilde hareket etmeyecek, bu konuda azami dikkat ve özeni gösterecek ve işbu Katılım Şartları’na uygun davranacaktır. missturkey.com.tr ve/veya missturkey.com.tr tarafından yetkilendirilmesi halinde CIK, söz konusu 1 (bir) yıllık süre içinde işbu maddede belirtilene aykırı davranışlarda bulunan Katılımcı’nın ünvanını geri almaya tam yetkili olup, Katılımcı’nın söz konusu davranışları nedeniyle uğradığı zararı da Katılımcı’dan talep etme hakkına sahip olacaktır.
19. Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, “Miss World”, “Miss Universe”, ”Miss Earth” ve” Miss International” isimli uluslararası yarışmalardan missturkey.com.tr ve/veya CIK ve/veya bunlar tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler tarafından kendisine bildirilecek olana yarışmacı olarak katılmayı ve bu yarışmada Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmek için gerekli tüm dikkat ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu uluslararası yarışma(lar)a katılan Katılımcı, söz konusu uluslararası yarışmada herhangi bir derece alması halinde, bu dereceyi aldığı tarihi takip eden 1 (bir) yıl boyunca, söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin ön yazılı izni olmadan hiçbir televizyon kanalında dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, tv show, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, tv ile ilgili olsun yada olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde sunucu, oyuncu, manken ve benzeri hiç bir görevde veya hiç bir şekilde yer almayacağını, profesyonel faaliyette bulunmayacağını, söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin belirleyeceği tüm dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, tv show, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, tv ile ilgili olsun yada olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin belirleyeceği şekilde görev alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
20. Katılımcı, Yarışma’ya katılmış olmasından dolayı missturkey.com.tr, CIK ve/veya —u ile ilgili öğrendiği her türlü bilgileri gizli tutmayı ve bu bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
21. Katılımcı, missturkey.com.tr’ın veya Star TV’nin adını kullanarak veya Yarışma sırasında kamuoyunda oluşturulan ilgi ve imajı kullanarak kendi adına hiç bir şekilde fayda elde etmeye çalışmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
22. Katılımcı;
22.1. Yarışma kapsamında missturkey.com.tr veya missturkey.com.tr’ın yetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, missturkey.com.tr’ın belirleyeceği mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere fotoğraflarının çekilmesine muvafakat ettiğini, çekilen fotoğraflarının ve missturkey.com.tr’a veya yetkilendirdiği üçüncü kişiye işbu başvuru ile veya başka bir zamanda teslim etmiş olduğu tüm fotoğraflarının missturkey.com.tr tarafından her türlü mecra ve materyallerde kullanılmasına 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 84’üncü maddesi uyarınca muvakat ettiğini,
22.2. Yarışma ve Kamp süresince görüntülerinin tespit edilmesine muvafakat ettiğini, tespit edilecek görüntülerine, Fotoğraflarına ilişkin olarak FSEK madde 80/1-A uyarınca icracı sanatçı sıfatı ile sahip olduğu icrasının tespit edilmesi, bu tespitin çoğaltılması, satılması, dağıtılması, kiralanması ve ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; temsili; aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımı, sunulması, teşhiri ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icraya ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi adı altında düzenlenen tüm komşu haklarımı yer, sayı, süre, mecra ve içerik itibariyle sınırsız olarak, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında istediği şartlarda, gerçek ve tüzel kişilere lisans verme/devretme hakları dahil olmak üzere missturkey.com.tr’a gayri kabili rücu devredeceğini;
22.3. missturkey.com.tr’ın; görüntülerinin, Yarışma kapsamında yer/görev aldığı her nevi tanıtım ve/veya faaliyete ilişkin icrasının tespiti; icrasının tamamına ya da bir kısmına, ses ve görüntülerine ilişkin olarak her türlü televizyon ve sair suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, format değiştirme, işleme, tespit, isim ve benzeri hakları kullanacağını; görüntülerinin, fotoğraflarının, icrasının tamamını ya da bir kısmını, asıl ve/veya işlenecek hallerini radyo-televizyonda karasal analog, kablolu-kablosuz, uydu, şifreli-şifresiz, dijital… vb. yayın aracılığıyla, free tv, pay tv, pay per view, VOD, SVOD, IPTV, Web TV, platform, mobil TV ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla, HD ya da pal yayın formatında işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmak suretiyle umuma iletme ve yeniden iletme; görüntülerinin, fotoğraflarının ve/veya icrasının tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/ veya işlenmiş hallerinin internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, umuma iletilmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması, video kaset, DVD, VCD, BD, CD ROM, Disk, Lazer Disk, DVD + R/RW, DVD –R/ RW, SVCD, Divx CD, MP3 CD, CDR, CD-RW, JPEG+MP3, mpeg 1,2,3,4, umd, dub-c, dub-t, dsl-TV, dvbh, Divx (Güncel tüm kodekler dahilinde) CD, MP3 CD, GSM, 3D, 3G ve SMS teknolojisi ile… vb işbu başvuru tarihinde bilinen ve daha sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydedilmesi; kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak suretiyle yayma; herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı çoğaltma; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma haklarını, dublaja ve/ veya alt yazıya konu olması, müziklerini (soundtrack) ses ve/ veya görüntü taşımaya yarayan çeşitli formatlara kaydederek satışa sunma; görsel, işitsel öğelerin cep telefonu abonelerinin kullanımına sunulması için gereken mobil hakları (MMS, logo, melodi… vb. ) süresiz olarak, yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, gayrikabili rücu kullanabileceğini; söz konusu hakların tamamını ya da bir kısmını, dilerse, istediği koşullarda üçüncü kişilere yurt içi veya yurt dışında satabileceğini, kiralayabileceğini, tam ve/veya basit lisans verebileceğini, devredebileceğini; tanıtım, bedelli veya bedelsiz sponsorluk, promosyon konusu yapabileceğini; hakların tamamını ya da bir kısmını gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, dilediği koşullarda devredebileceğini, lisans verebileceğini;
22.4. Yarışma ve Kamp süresince tespit edilen görüntülerinin, Fotoğraflarının yurt dışı veya yurt içi satış, pazarlama, tanıtımlarında ve merchandising uygulamalarında ticari mal, ürün, emval ve faaliyetlere konu edilmesi, görüntülerimin, isminin, kişisel bilgilerinin, Fotoğraflarının ve sesinin vb öğelerin kısmen veya tamamen reklam/tanıtım/satış politikaları çerçevesindeki projeler kapsamında belirlenecek sponsorluklar, kartonet, billboard, outdoor, kitap, fotoroman, gazete, dergi, ilave baskı, katalog, poster, banner ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü uygulama ve materyallerde kullanılabileceğini; missturkey.com.tr’ın, Yarışma ve Kamp kapsamında yer/görev aldığı her nevi tanıtımın ve/veya faaliyetin merchandising hakkını ve bu kapsamda üretilecek tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin endüstriyel tasarım olarak tescil edilmesi; ürünlerin üretim, yayma, pazarlama, satış ve devir haklarını ve işbu maddede belirtilen ürünleri ticaret mevkiine koyma ve bu yoldan yararlanılması ve kullanılması haklarını; alan adı, marka olarak tescil edilmesi ve kullanılması haklarını süre, yer, mecra, sayı ve içerik açısından sınırsız olarak kullanmaya; üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devretmeye ehil olduğunu;
22.5. Tüm bu hususlara muvafakat ettiğini; missturkey.com.tr’dan ve/veya missturkey.com.tr’ın haklarını lisans vereceği/devredeceği üçüncü kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel… vs. talebinde bulunmayacağını; gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Katılımcı, missturkey.com.tr’ın mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden ya da Yarışma’ya katılması nedeniyle missturkey.com.tr’dan ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebinin olmadığını, herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, missturkey.com.tr’ı ve tüm grup şirketlerini şimdiden ibra ettiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
24. Katılımcı, Yarışma’ya, Kamp’a, icralarına ve haklarının devrine ilişkin ileride missturkey.com.tr ve/veya —u şirketleri tarafından kendisinden imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi, missturkey.com.tr ve/veya —u şirketleri tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 3 (üç) gün içinde imzalayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
25. Katılımcı, işbu Katılım Şartlarında belirlenmiş yükümlülüklerine her ne surette olursa olsun aykırı davranışlarda bulunursa missturkey.com.tr’ın uğramış olduğu her türlü menfi ve müspet, maddi ve manevi zararının, kar kaybının yanında ayrıca missturkey.com.tr’a 15.000.-TL (onbeşbinTürkLirası) tutarında cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
26. Katılımcı 1’inci maddede yazılı adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli tebligat sonuçlarını doğuracağını, tebligat adresinde değişiklik olması halinde yeni adresini derhal yazılı olarak missturkey.com.tr’a bildirmedikçe işburada belirttiği adrese yapılacak tebligatların ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul eder.

Miss Turkey 2019 güzelleri adayları açıklandı

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!