Mülkiye’nin 160’ıncı kuruluş yılı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 'Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye' başlığıyla düzenlenen sempozyum başladı.

Mülkiye’nin 160’ıncı kuruluş yılı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) 160’ıncı kuruluş yılı nedeniyle Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun birlikte düzenlediği “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyumun onur kurulunda rektör Erkan İbiş de yer aldı.
 

“MÜLKİYE”NİN KISA TARİHİ

1859 yılında kurulan Mülkiye, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiye’sine reform ve modernleşme sürecinin en önemli eğitim kurumlarından biridir. Çağdaş devlet anlayışı yeni bir bürokratik yapılanma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Ulus devlet inşa sürecinde sivil bürokrasi ihtiyacının doğduğu bu evrede, Mülkiye eğitimli idari kadroların yetiştirilmesini sağlamak gibi önemli bir görev üstlenmiştir.

Bürokraside geçmişle bağlantısını koparmaksızın günün koşullarına uyum sağlayan Mülkiye Cumhuriyet bürokrasisinin de omurgasını oluşturmuştur. Uzun yıllar İdari, Mali ve Siyasi şubeler, başta İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere kamuda değişik kurumlarda önemli görevler üstlenecek kadroları yetiştirmiştir.

Mülkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki rolü sadece devlete bürokrat yetiştirmekle sınırlı kalmamış, sosyal ve beşeri bilimlerde, birçok disiplinin Türkiye’ye girişine de öncülük yapmıştır. Nitekim Mülkiye, Cumhuriyet dönemi boyunca üretilen akademik yayınların yanı sıra, ders müfredatı ile ileride kurulacak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine örnek teşkil etmiştir.

Bugün hala Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde okutulan derslerin Mülkiye’deki ders müfredatından ilhamla oluşturulduğunu söylemek mümkündür.

‘TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞME SÜRECİ ve MEKTEB-İ MÜLKİYE’ SEMPOZYUMU

Sempozyum düzenleyicilerinden Türk Tarih Kurumu’nun açıklamasına göre sempozyum, “2019 yılında 160. yaşını kutlayan Mülkiye’nin söz konusu tarihsel dönemdeki konumunu, dönüşümünü, Osmanlı-Türk bürokrasisine olan katkısını ve akademik alandaki öncü rolünü ele alacak sempozyumumuz Mülkiye’nin Osmanlı’dan günümüze uzanan serüvenine odaklanmayı” hedeflemektedir.

“Sempozyum, tarihsel bir perspektifle Mülkiye’nin Çağdaş Türkiye’nin inşa sürecindeki rolünü ve önemini vurgulayacaktır. Bu bağlamda konu ile ilgili akademisyenlerin ve araştırmacıların, bu arada kamu görevlileri ve diğer ilgililerin sempozyuma bildiriyle katkıları beklenmektedir.”

Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği ile gerçekleşecek olan bu sempozyum için bildiri özetleri mulkiyesempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir. Kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden www.politics.ankara.edu.tr adresinde belirtilecek olan yazım kurallarına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları istenecektir.

‘TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞME SÜRECİ ve MEKTEB-İ MÜLKİYE’ SEMPOZYUMU PROGRAMI

Sempozyum-Programı

‘TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞME SÜRECİ ve MEKTEB-İ MÜLKİYE’ SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

TARİHTE MÜLKİYE
1- Modernleşme Sürecinde Osmanlı Devleti ve Mülkiye
• Modernleşme ve Osmanlı Modernleşmesi
• Modernleşme Sürecinde Eğitim Kurumlarının Rolü (Karşılaştırmalı çalışmalar: Fransa, Prusya, Rusya, Mısır vb.)
• Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Modernleşme Sürecinde Mülkiye’nin Rolü
2- Mülkiye’ye Tarihsel Bakış
• Osmanlı Döneminde Mülkiye
• Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Mülkiye: İstanbul’dan Ankara’ya
• Mülkiye’nin Yapılanmasında Dış Etkenler (Alman akademisyenler, Soğuk Savaş ve ABD vs.)
• Türkiye Akademisinde Mülkiye: 2000’ler ve sonrası

AKADEMİDE MÜLKİYE
1- Mülkiye’nin Sosyal Bilimlerin Gelişimine Katkısı I
• Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Mülkiyeli Kurucular
• Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi/Siyasal Bilimler
• Sosyal Politika/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2- Mülkiye’nin Sosyal Bilimlerin Gelişimine Katkısı II
• İktisat
• İşletme
• Maliye
3- Siyasal ve Ekonomik Hayatta Mülkiye(lilerin) Etkisi
• Hariciye Nezaretinden Dışişleri Bakanlığına: Diplomat Mülkiyeliler ve Dış Politika
• Bürokraside Mülkiye(liler)
• Ekonomik Hayatta Mülkiye(liler)
• Kültür Sanat Dünyasında Mülkiye(liler)