Dabbetül Arz çıktı(mı)

Nazif Ay yazdı...

Dabbetül Arz çıktı(mı)

Mistik dünyaya air bir dinsel tartışma sessizce yapılıyor. 

Dabbetül Arz kimdir ya da nedir, tartışması bugünün siyasal çalkantılarına dair yorumlar arasında yüksek sesle gün ışığına çıkmıyor ama zihinleri meşgul ediyor, en azından safdil Müslümanları fazlasıyla girdabına alıyor.

İsteyen bu konuya Dinsel Magazin desin ama meselenin ara kesilmeksizin tartışılmasına böylesi tanımlar engel olamıyor.

Tüm dünyayı dehşete düşüren ve sıkı önlem almaya mecbur kılan bir sağlık felaketiyle, tıp dilindeki adı pandemi olan bir ortak düşmanla karşı karşıyayız.

Ben hastalığın tanımını ve koronavirüsün bilimsel niteliğini alanında yetkin uzmanlara havale ediyor, konunun din kaynaklarındaki bir bilinmez kavramla ne kadar alakalı olup olmadığını önünüze sermek istiyorum.

Bilenleriniz bilir, kıyametin habercisi olarak birtakım alametler hadis (peygamber sözü) kitaplarında ve itikatla ilgili Akaid ve Kelam kitaplarında geçer.

Kıyamet alametlerinden en çok bilinen on tanesinin içinde bir isim var ki ne olduğu tam olarak tarif edilememektedir. Bu alametin adı DABBETÜL ARZ’dır.

Dabbetül Arz’ın anlamı: “Yerden çıkıp hareket eden/debelenen” demektir. Debelenmek, etrafındakilere fark ettirmeyecek ölçüde ağır hareket etmektir. Görünmeyen ve varlığını olabildiğince gizleyen her varlığa DABBE sıfatı kullanılır.

DABBE sözcüğü daha çok hayvanlar için kullanılır. Kur’an bilgini Elmalılı Hamdi Yazır’ın deyişiyle: “Dabbe, hayvan sözcüğüyle eşanlamlı gibidir” 

Nur suresinin 45. ayetine göre, sürüngenler dâhil olmak üzere tüm hayvanlar Dabbe’dir. Ancak Kur’an’ın bu sözcüğü kullandığı ayetlere dikkat ettiğimizde, Hud suresinin 6. ayeti ile Nahl suresinin 49 ve 61. ayetlerinde Dabbe’nin insanı da kapsayacak biçimde kullanıldığını görürüz. Elmalılı Hamdi Yazır haklı olarak: “Hayvan gibidir ama bu sözcük insan için de kullanılır” demektedir. Demek oluyor ki, Kur’an’ın kullandığı şekliyle DABBE;, yerine göre hayvan türünden bir canlı olabileceği gibi, insan da olabilmektedir. Sebe suresinin 14. ayetinde ise Hz. Süleyman’la ilgili bir olay anlatılırken adı geçen DABBETÜL ARZ’ın ağaçtan üretilen bütün nesneleri kemiren kurtçuk olduğu tartışma götürmeyecek biçimde açıktır. 

Benim yorumuma göre mikroplar, bakteriler, mikro organizmalar hatta hücre oluşturmayacak özellikte ve normal ışık mikroskobu ile görülemeyecek boyuttaki hastalık etkenleri olan virüsler DABBE’dir.

KIYAMET ALAMETİ OLARAK DABBETÜL ARZ

Kur’an’ın Neml suresinin 82. ayetinde: “O söz tepelerine indiğinde, yeryüzünden onlar için bir DABBE çıkarırız da o, insanların bizim ayetlerimize (mucizeler, doğadaki dengeler) gereğince inanmadıklarını/güvenmediklerini söyler” denilmektedir.

Ayette geçen DABBE veya İslam kaynaklarında geçtiği terkibiyle DABBETÜL ARZ bizi daha çok ilgilendirmektedir.

Ayetteki “O söz” ifadesinin kıyametin yaklaşması anlamında olduğu görüşüne sahip Kur’an yorumcuları, kıyametin sırf kozmolojik büyük bir felaket şeklinde anlaşılmaması gerektiğini, insanlığı rahatsız eden doğal felaketlerin bir kıyamet türü olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşe göre sera gazı salınımına bağlı olarak iklimde meydana gelen sapmalar ve bozulmalar bir çeşit kıyamettir. Hatta Hz. Muhammed, herhangi bir insanın ölümünü bile kıyametle eş tutmuştur.

Yukarıdaki ayette Dabbe için “tükellimuhum”, yani “onlarla konuşur” kaydı düşülmüştür. Bu ifadeyi insanların konuştuğu gibi konuşma şeklinde anlamak, Allah’ın tanımlamasını eksik tercüme etmektir. Çünkü konuşmanın pek çok şekli vardır. Sözgelimi Hz. Musa için “Kelimullah (Allah’ın sözü/Allah’ın konuştuğu kişi)” denilir ama buradaki konuşma insanlara özgü bir özellikte değildir. Dolayısıyla DABBETÜL ARZ denen varlığın herkesle ve herkesin anlayacağı dille konuşacağını anlamak gerekir.

Ayette, Dabbetül Arz’ın en önemli özelliğinin insanlara inanç ve kanaatlerinde yanlışlıklar içinde olduklarını söylemesi olduğu vurgulanıyor. Burada sözü edilen “İman”, yalnızca inanma değil, güven duyma ve güven verme anlamındadır. Bu anlamda Dabbetül Arz, insanlara genel olarak seslenip, gereği gibi ciddi bir şekilde Allah’ın ortaya koyduğu kurallara saygı göstermediklerini söyleyecektir. Fakat aynı varlık özel olarak yine insanlara:: “Siz her durumda Allah’ı denemeye kalktınız, ona ve onun doğaya koyduğu kurallara uymadınız. Bundan dolayı aslında siz hiçbir saygınlığa inanmayan güven duyulmayan topluluksunuz” diyecektir. Ayette geçen “Ayet” sözcüğü de sadece Allah’ın sözü anlamına gelmez, insanların aklını hayrete düşüren tüm doğal olaylar için de kullanılır.

Dabbetül arz, Kur’an’da geçmesinin yanında birçok hadis kaynaklarında ve İslam düşünürlerinin yorumlarında bir kıyamet alameti olarak verilmektedir. Bunların güvenilir olmadığı eskiden beri birçok hadisçi tarafından söylenmektedir. Yüzyılımızın en büyük hadis bilginlerinden Elbanî, bunların uydurma olduğunu savunmuştur. (Elbânî; Silsiletü’l ehâdîs ez-Zaîfa, 3/233-235)

KORONAVİRÜS EVRİMİN KANITI VE DEVRİMİN HABERCİSİDİR

Korona virüs salgını bize evrimin gerçekliğini göstermiştir. Çünkü geni mutasyona, yani değişime uğrayan bir küçük varlığın hem kendi bünyesinde evrimi ilan ettiğine hem de metabolizması zayıfları mağlup ettiğine, bu özelliğiyle adeta Charles Darwin’in söylemine paralel bir aktivite gösterip “Doğal seleksiyon (güçlülerin ayakta kalması anlamında seçilim)” uygulayan mahiyette seyir izlediğine tanık oluyoruz.

Korona virüs salgını bize yaklaşan sosyal değişim ve devrimleri de haber vermektedir. Çünkü dünyada insanlar arasında büyük çatlaklar, aile fertleri arasında bile yabancılaşma ve birbirinden kopuşlar yaşanırken aniden ortaya çıkan Koronavirüs, uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları sonucu evlerine mahkum olanları ailelerine ve komşularına yakınlaştırmıştır. Uzun yıllardan sonra dünyada ilk kez ekonomik, sosyal ve psikolojik dayanışmanın yaşandığına tanık olmaktayız. Dünyanın birçok yerinde acımasızca süren savaşlar bir anda kesilmesi bile aslında ulusların hiç de birbirlerine düşman olmadıklarının göstergesi olmuştur. Batı emperyalizminin devasa şeytanlarından David ROCKEFFELLER’ın Yeni Dünya Düzeni için gerekli gördüğü büyük bunalım teorisi ters tepmekte, onun idealinin aksine sosyal bünyeleri ve milli devletleri sağlamlaştıran insani duyguların önderliğinde sanki “Global ölçekli bir Sosyalizm”in gündeme gelme olasılığı artmaktadır.

Yaklaşık 55 yıldır kılıktan kılığa giren ve bir sürü kuzeni bulunan Koronavirüs tam bir Sosyalist tavırlıdır, zira hiç kimseye torpil geçmeksizin söyleyeceği sözü asla esirgemeden söylüyor, herkese haddini bir şekilde gösteriyor. 

DABBETÜL ARZ’IN NE OLDUĞUNA DAİR YORUMLAR

Büyük İslam düşünürü ilahiyatçı rahmetli Yaşar Nuri Öztürk: “Dabbetül Arz denince, bizim aklımıza, mesela, insanlığı, kıyametin yaklaştığı yolunda sürekli uyaran ve nitelikleri Kur’an’daki tanıtıma uyan ünlü dahi fizikçi Stephen Hawking gelmektedir” diyerek yorumunu ortaya koymaktadır. 

Ancak klasik anlatımlı ve hadis kültürüne dayalı inançlılarda Dabbetül Arz; başı bir hayvanın başı, kuyruğu başka bir hayvanın kuyruğu, yünü tüyü daha başka bir hayvanın yünü ve tüyüne benzeyen, aslında adeta “Hayvansal Frenkeştayn” benzeri bir canlı olarak verilmektedir.

Koronavirüs salgınındaki mutasyon geçirerek değişik ve tehlikeli ölümcül varlığa dönüşen Covid 19’un Dabbetül Arz olup olmadığının kabulü ise size aittir ama büyük bir sosyal devrimin Mehdisi olduğu muhakkaktır. 

Fakat ben Dabbetül Arz kavramını daraltmak istemiyor ve geniş anlamda değerlendirerek, saçma tevillere de izin vermeyerek, insanlığı kendi yaptıkları yüzünden hesaba çekip sorgulayacak her faktörün, özellikle de insan metabolizmasına etkisi kesin ve doğrudan olan her doğal felaketin Dabbetül Arz olduğuna inanıyorum. 

Bu anlamıyla, evet, hayvan olmadığı halde canlıların bünyesine yerleştiğinden dolayı adeta canlı gibi hüviyet kazanan Koronavirüs bir Dabbetül Arz’dır. Önümüzdeki süreçte evrim kanunlarının gereği olarak tıpkı DABBE adındaki anlam gibi once ağır adımlarla ve sinsice mutasyona uğrayıp genetiği evrilen ve bilimin açıklamasına konu olan tüm doğal tehlikelerin uyarıcıları, ayrıca sosyal ve kişisel alışkanlıkları değiştirip yeni ideolojilere selam yollayan bütün unsurlar Dabbetül Arz’dır.

Olur olmaz masalımsı ve mitolojik varlık arayanlara meseleyi ARZ EDERİM.